#DIGITORYFAQ มีหน้าร้านอยู่แล้ว อยากลองขายในออนไลน์ด้วย ควรเริ่มต้นจากอะไรดีคะ?

เจ้าของธุรกิจหลายท่านที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว และอยากลองขายในออนไลน์ด้วย แต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากอะไรดี ลองมาฟังคำแนะนำจาก DIGITORY กันค่ะ