Google Analytics คืออะไร

Google Analytics คืออะไร ? ทำไมนักการตลาดออนไลน์ถึงควรใช้

Google Analytics คือเครื่องมือในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ โดยเป็นการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดตั้งแต่ เพศ อายุ ช่องทางที่นำลูกค้าเข้ามาชมเว็บไซต์ รวมไปถึงลักษณะการซื้อสินค้าต่างๆ บนเว็บไซต์