The 1 Insight รีพอร์ทฉบับแรกจาก The 1 เผยลูกค้ากลุ่ม “New Wealth” เติบโตสูงสุด

วันนี้ DIGITORY มีโอกาสร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัว The 1 Insight อินไซด์รีพอร์ทพฤติกรรมของผู้บริโภคฉบับแรกของ The 1 Loyalty Platform ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ที่รวบรวมข้อมูลจาก Big DATA มาเรียบเรียงให้อย่างน่าสนใจ