Business Model Canvas

เข้าใจธุรกิจตัวเองมากขึ้นด้วย Business Model Canvas

ธุรกิจมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดนผ่านการวางแผน การทำ Business Model Canvas จึงจะมาช่วยให้การวางแผนของคุณทำได้ง่ายขึ้น