Business Model Canvas

เข้าใจธุรกิจตัวเองมากขึ้นด้วย Business Model Canvas

ธุรกิจมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดนผ่านการวางแผน การทำ Business Model Canvas จึงจะมาช่วยให้การวางแผนของคุณทำได้ง่ายขึ้น

Business Model Canvas คืออะไร ใช้อย่างไรให้เวิร์ค

เพราะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนัก หากเรามีการวางแผนทำธุรกิจที่ดี ซึ่งหนึ่งในตัวช่วยในการวางแผนทำธุรกิจแบบมืออาชีพที่หลายองค์กรใช้กันก็คือ Business Model Canvas ใช้รวบรวมข้อมูลสำคัญ นำมาวิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้