ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์กับการตลาด Maslow's Hierachy of Needs

Maslow’s Hierarchy of Needs ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ คือ อะไร

เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ได้ เพื่อให้พบ Insights ได้ดียิ่งขึ้น และนำไปกำหนดกลยุทธ์การตลาด