กฎ 3 เปิดตัวสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

กฎ 3 ข้อ เปิดตัวสินค้าออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ

งานจัดแสดงเปิดตัวสินค้าต่าง ๆ ที่ถูกเลื่อนออกไปเพราะโควิด-19 วันนี้เรามีกฎ 3 ข้อมาเสนอให้เปิดตัวสินค้าออนไลน์อย่างประสบความสำเร็จ

ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์กับการตลาด Maslow's Hierachy of Needs

Maslow’s Hierarchy of Needs ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ คือ อะไร

เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ได้ เพื่อให้พบ Insights ได้ดียิ่งขึ้น และนำไปกำหนดกลยุทธ์การตลาด