“ได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เข้าใจภาพของออนไลน์มากขึ้น บางเรื่องก็จะนำมาปรับใช้ครับ“