Persona คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการสร้างแบรนด์

Persona คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการสร้างแบรนด์

Customer Persona หรือ Persona คืออะไร พร้อมตัวอย่างให้รู้จัก Insight ของลูกค้ามากขึ้น เพื่อทำโฆษณา ปรับคอนเทนต์ให้ตรงใจลูกค้าได้อย่างแยบยล